Stanovy / 10# Hospodárenie združenia /
--------------------------- Článok 10 --------------------------

Hospodárenie združenia

 

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom iba v súlade s cieľmi združenia a zabezpečením propagačných, administratívnych, komunikačných informačno technologických, personálnych potrieb združenia ako aj potrieb mobility.

 

2) Zdrojmi majetku sú:

 

a) členské príspevky a zápisné,

b) dary od fyzických a dary, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

c) výnosy majetku,

d) príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia,

e) ostatné príjmy.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.