Stanovy / 8# Dozorná rada /
-------------------------- Článok 8 --------------------------

Dozorná rada

 

1) Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

 

2) Dozorná rada má troch členov a môžu mať v nej zastúpenie len riadni členovia združenia

 

3) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

 

4) Členovia Dozornej rady si spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza najmenej jeden krát ročne na podnet ktoréhokoľvek jej člena. Jej rokovania riadi predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijme nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Dozornej rady.

 

5) Predseda dozornej rady je povinný písomne informovať predsedu združenia o termíne, mieste a obsahu rokovania dozornej rady vopred a to 14 dní pred jej zasadnutím.

 

6) Mimoriadna schôdza dozornej rady môže byť zvolaná aj ak o to požiada najmenej 1/10 členov združenia do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti predsedovi dozornej rady.

 

7) Dozorná rada najmä:

 

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu

riešenia na ich odstránenie,

 

b) kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorného poriadku a ostatných dokumentov,

 

c) s konečnou platnosťou rozhoduje o vylúčení riadneho člena združenia a to v prípade jeho odvolania sa.

 

8) Funkčné obdobie dozornej rady je 1 rok.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.