Stanovy / 7# Predsedníctvo, štatutárny orgán /
-------------------------- Článok 7 --------------------------

Predsedníctvo, štatutárny orgán

 

1. Predsedníctvo má 3 členov. Členovia predsedníctva sú volenými zástupcami z radov členov.

 

2. Predsedníctvo si volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu združenia.

 

3. Predsedníctvo vypisuje a organizuje voľby do predsedníctva združenia a určuje ich priebeh.

 

4. Predsedníctvo určuje výšku členského poplatku a zápisného.

 

5. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, ktorí zastupujú združenie navonok.

 

Predseda združenia najmä:

 

1. Riadi rokovania valného zhromaždenia, usmerňovanie diskusie ku konkrétnym záverom.

 

2. Zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

3. Vedie účtovníctvo a evidenciu majetku združenia.

 

4. Vyhlasuje doplňujúce voľby do 60 dní v prípade, že predsedníctvo nemá požadovaný počet členov.

 

Predseda združenia má právo:

 

  1. Zúčastňovať sa na zasadnutiach dozornej rady
  2. Veta v otázkach prijatia členov do správnej rady a udeľovania kolektívneho a čestného členstva

 

Členovia predsedníctva združenia strácajú funkciu nasledovne:

 

1. Vzdaním sa funkcie písomne do rúk predsedu alebo iného člena predsedníctva.

2. Odvolaním na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.