Stanovy / 6# Valné zhromaždenie /
-------------------------- Článok 6 --------------------------

Valné zhromaždenie

 

1) Je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia.

 

2) Valné zhromaždenie:

 

 a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

 b) volí a odvoláva členov predsedníctva a dozornej rady

 c) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

 d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

 e) rozhoduje o zániku združenia.

 

3) Predsedníctvo prostredníctvom predsedu zvoláva valné zhromaždenie a zabezpečuje jeho

organizáciu:

 

  a) podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka,

 

  b) ak o to požiada najmenej 1/4 členov združenia do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti   do rúk štatutárneho orgánu.

4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých

riadnych členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov,

okrem uznesenia o zániku združenia. Zhromaždenie vedie predseda združenia.

 

5) Valné zhromaždenie musí byť ohlásené formou písomnej pozvánky všetkým riadnym členom združenia minimálne 14 dní vopred.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.