Stanovy / 4# Práva a povinnosti členov /
--------------------------- Článok 4 ---------------------------

Práva a povinnosti členov

 

1) Člen má právo najmä:

 

a) podieľať sa na činnosti združenia,

b) s výnimkou kolektívneho a čestného členstva voliť a byť volený do orgánov združenia a hlasovať na valnom zhromaždení.

c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,

 

2) Povinnosti člena sú najmä:

 

a) dodržiavať stanovy a ostatné dokumenty združenia,

b) plniť uznesenia (smernice, nariadenia) orgánov združenia,

c) spolupracovať na rozvoji združenia,

d) v prípade riadneho člena:

1) platiť riadne a včas zápisné a členské príspevky.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.