Stanovy / 3# Členstvo /
-------------------------- Článok 3 --------------------------

Členstvo

 

1) Formy členstva sú nasledovné: riadne, kolektívne a čestné.

 

2) Riadnym členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú štátne občianstvo v SR a zároveň súhlasia s cieľmi a stanovami združenia. O prijatí za riadneho člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

 

3) Kolektívnym členom združenia môžu byť právnické osoby, spolky, spoločenstvá, združenia, komory a inštitúcie, ktoré chcú a sú schopné podporovať ciele združenia. O kolektívnom členstve rozhoduje predsedníctvo združenia. Na valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.

 

4) Čestným členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia alebo fyzické osoby, ktoré sa svojimi činmi pričinili významným spôsobom k šíreniu dobrého mena Slovenskej republiky doma i v zahraničí. O čestnom členstve rozhoduje predsedníctvo združenia. Na valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.

 

6) Riadne členstvo vzniká dňom rozhodnutia o prijatí za člena, pričom zaplatenie zápisného a členského príspevku je nutnou podmienkou.

 

7) Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia.

 

8) Zánik členstva:

 

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo

združenia predsedníctvu,

 

b) vylúčením – pri úmyselnom porušení občianskej morálky, pri preukázaní spáchania protiprávneho činu alebo pri činnosti poškodzujúcej združenie. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení.

 

c) úmrtím člena,

 

d) zánikom združenia,

 

e) neuhradením členského príspevku na ďalšie obdobie,

 

 

9) Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz a vyrovnať všetky záväzky voči združeniu, pričom o navrátení jeho členských príspevkov uhradených na nasledujúce obdobie rozhoduje predsedníctvo.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.