Stanovy / 2# Cieľ a činnosť /
-------------------------- Článok 2 --------------------------

Cieľ a činnosť

 

Cieľom združenia je uchovávanie kultúrneho a historického bohatstva spoločnosti, o ktoré sa pričinili významné slovenské osobnosti a dejatelia, vzdelávanie širokej verejnosti a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky a činnosti jej osobností doma i v zahraničí.

 

Popri tom bude najmä:

 

a. zbierať, rozširovať, spracovávať a spravovať informačnú databázu osobností a kultúrneho a národného bohatstva Slovenskej republiky.

 

b. organizovať podujatia a realizovať a podporovať projekty spojené s propagáciou a šírením dobrého mena Slovenskej republiky a jej osobností.

 

c. spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, inštitúciami, združeniami, spolkami ako aj so subjektami súkromného sektora, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty a majú podobné ciele ako združenie Osobnosti.sk.

 

d. podporovať projekty súvisiace s cieľom činnosti,

 

e. spolupracovať so združeniami a organizáciami s podobným zameraním za účelom rozvoja,

alebo výmeny skúseností,

 

f. využívať myšlienkové prostriedky (prednášky a stretnutia, semináre a diskusie, odborné dialógy a pod., vydávanie bulletinov, brožúr, príručiek, zoznamov a pod.),

 

g. využívať finančné a materiálne prostriedky:

 1) zápisné a členské príspevky riadnych, mimoriadnych a čestných členov,

 2) výťažky z organizovaných stretnutí, publikácií a pod.,

 3) výťažky z výskumných a iných činností pre súkromné a verejné inštitúcie,

 4) súkromné a verejné subvencie,

 5) dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele,

 6) iné finančné a materiálne príspevky.

 

h. organizovať kultúrne, spoločenské, športové a školiace podujatia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.